Raporty

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w statucie Emitenta w dniu 6 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w następującym zakresie:

  • Nadanie nowego brzmienia pkt 1 oraz pkt 19 znajdujących się w §4

Treść §4 pkt 1 Statutu przed zmianami:

„1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domu sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91 Z).”

Treść §4 pkt 1 Statutu po nadaniu nowego brzmienia:

„1. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47).”

 

Treść §4 pkt 19 Statutu przed zmianami:

„19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14 Z).”

Treść §4 pkt 19 Statutu po nadaniu nowego brzmienia:

„19. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46).”

 

  • Dodanie po 4 §41 o treści

„§41

  1. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej w § 4 towary i usługi.
  2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
  3. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.”

Przedmiotowe zmiany Statutu zostały przyjęte Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 czerwca 2019 r. upoważniło Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wskazane powyżej uchwały zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Uchwalony tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

tekst jednolity MCSA

Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II  kwartał 2019 r.  Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II  kwartał 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny_MC_II Q 2019

Ustanowienie zastawów na akcjach Modern Commerce S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz blisko z nimi związane

Zarząd Modern Commerce S.A. (“Spółka”, “Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 29.07.2019 roku otrzymał zawiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawów na akcjach Emitenta przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Powiadomienia o transakcji – art.19 ust. 1 MAR – M.Michnicki Powiadomienia o transakcji – art.19 ust. 1 MAR-1 – Probatus