Raporty

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:

 1. Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 9,24% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,78% głosów ogółem w Spółce.
 2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31 256 376 głosów, co stanowiło 31,64% ogólnej liczby głosów na WZ i 26,64% głosów ogółem w Spółce.
 3. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające 7 094 010 głosów, co stanowiło 7,18% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,05 % głosów ogółem w Spółce.
 4. Deluco S.A.R.L., posiadająca 17 464 628 głosów, co stanowiło 17,68% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,88% głosów ogółem w Spółce.
 5. Miralia Holdco S.A., posiadająca 33 852 114 głosów, co stanowiło 34,26% ogólnej liczby głosów na WZ i 28,85% głosów ogółem w Spółce.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2019.06.28 Akt Notarialny Rep A nr 7031-2019

Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

Zarząd Modern Commerce SA (“Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2019 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Probatus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019  r. (“ZWZA”) następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia  Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZA, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 13 – „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

Jednocześnie dotychczasowy punkt 13  w brzmieniu: „Wolne głosy i wnioski” oraz punkt 14 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 14 i 15.

Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad ZWZA:

 1. Otwarcie
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku
 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 41 w Statucie Spółki,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 14. Wolne głosy i wnioski
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego

Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały: w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA oraz uchwały wniesionej nowym porządkiem obrad oraz zmieniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 6/2019 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 – 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Projekt uchwał na ZWZA + formularz