Raporty

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Kopernika 5 lok. 7.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

ZWZ_zawiadomienie MCSA

MCSA – Projekty uchwał 2019

Raport roczny za 2018 rok obrotowy

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje kompletny raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny MCSA

Zał. 1 Sprawozdanie Zarządu MCSA 2018

Zał. 2 Oświadczenia Zarządu MCSA_2018

Zał. 3 Opinia_Modern_Commerce_S.A._31.12.2018 _NC-sig

Zał. 4 Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Umowa została podpisana z WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul.Grzybowska 4 lok. U9B.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2018 – 31.12.2018r. podjęta w trybie pisemnym zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.