Raporty

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 11 lutego 2021 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 13 maja 2021 r.
  • raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Udzielenie licencji na wykorzystanie znaku towarowego – korekta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2020 z dnia 29.12.2020 roku, informuje, iż z przyczyn technicznych raport został opublikowany bez podpisu osoby reprezentującej Spółkę.

Treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Udzielenie licencji na wykorzystanie znaku towarowego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 29 grudnia 2020 r.  umowy w przedmiocie znaku towarowego („Umowa”).

Powyższa umowa dotyczy w szczególności udzielenia wyłącznej licencji do korzystania ze znaku towarowego AMERICANOS („Znak Towarowy”).

Ponadto Umowa jest przedwstępną umową sprzedaży prawa do Znaku Towarowego przez Emitenta na rzecz nabywcy w zamian za cenę w wysokości 930.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy) netto (Cena Sprzedaży).

Przeniesienie prawa ochronnego do Znaku towarowego nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. Każda ze Stron Umowy ma prawo żądać zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

O zawarciu umowy przyrzeczonej Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.