Raporty

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania inwestora strategicznego oraz informacja o zakończeniu negocjacji z Teleakces.com sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 22/2015
Temat: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania inwestora strategicznego oraz informacja o zakończeniu negocjacji z Teleakces.com sp. z o.o.

Treść raportu:
Zarząd spółki Air Market S.A. niniejszym informuje, że podjął negocjacje w celu zawarcia porozumienia, na mocy którego strony zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji (dalej: Transakcja). Wstępnym zamierzeniem stron jest, aby Transakcja obejmowała podwyższenie kapitału zakładowego w drodze jednej bądź kilku emisji nowych akcji.
Jednocześnie Zarząd Air Market S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym negocjacje ze spółką Teleakces.com sp. z o.o. zostały zakończone.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport Bieżący nr 21/2015

Raport Bieżący nr 21/2015
Treść raportu:
Zarząd spółki Air Market S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2015 r. Spółka w transakcji na rynku niepublicznym realizowanej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej nabyła aktywa o znacznej wartości w postaci 181 sztuk obligacji serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych przez spółkę działającą pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie. Wartość transakcji wyniosła 99.599,78 zł. Emitent postrzega powyższą transakcję za istotną z uwagi na jej wartość.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 1. w zw. z § 2 ust. 2a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport okresowy za II kwartał 2015 r

Raport bieżący 20/2015

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II kwartał 2015 r.
Raport okresowy za II kwartał 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki 20150814_135636_0000084155_0000073280.pdf