Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie (00-367), przy ul. Kopernika 5/Lok. 7.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w spółce, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

ZWZ_zawiadomienie

MCE – Projekty uchwał 2019

ZWZA – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Raport roczny za 2019 rok obrotowy

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje kompletny raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  1. Raport Roczny  Raport roczny podstawowy 2019 MD
  2. Załącznik nr 1: Sprawozdanie Zarządu z działalności Załacznik 1 SZzDZ MC 2019
  3. Załącznik nr 2: Oświadczenia Zarządu Załącznik nr 2 Oświadczenia Zarządu
  4. Załącznik nr 3:Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Załącznik nr 3 Opinia_Modern_CommerceS.A.
  5. Załącznik nr 4: Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Załącznik nr 4 ład korporacyjny

Informacja o podpisanym Porozumieniu o spłacie pożyczki pomiędzy Emitentem a spółką powiązaną z Emitentem

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 30 lipca 2020 r., zostało obustronnie podpisane Porozumienie o spłacie pożyczki z dnia 14 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółka powiązaną z  Emitentem – Złote Wyprzedaże S.A. („Pożyczkobiorca”).

Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy na podstawie ww. umowy pożyczkę w kwocie 453.724,61 EUR (w przeliczeniu na PLN 2.005.190,54). Emitent niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła spłata 75% kwoty głównej wraz z odsetkami, tj. spłata w wysokości około 1,6 mln PLN. Kwota główna wraz z odsetkami oraz pozostała część do spłaty wraz z odsetkami zostaną spłacone odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz 30 września 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.