Raporty

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  Umowa została podpisana z Anną Paryzek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AP – Audyt z siedzibą w Poznaniu (60-239), ul. Morawskiego 1/88, NIP: 781-171-60-03.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r., podjęty w trybie pisemnym zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w dniu 11 stycznia 2021 r., natomiast za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w dniu 19 stycznia 2021r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI 11/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz 24/2020  z dnia 29 grudnia 2020 r.   informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 roku Spółka nabyła 3.738.024 akcji spółki zależnej Emitenta – Złote Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000426614 („Akcje ZW”). Akcje ZW zostały wniesione jako wkład niepieniężny w zamian za 26.792.474 akcji zwykłych imiennych serii L Spółki.

Po nabyciu Akcji ZW  Emitent posiada 100% akcji w spółce Złote Wyprzedaże S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Udzielenie pożyczki przez Emitenta

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2021r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta -Złote Wyprzedaże S.A. („Pożyczkobiorca”).

Na podstawie powyższej umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie 750.000,00 PLN z terminem zwrotu 30.03.2022 r. Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.