Raporty

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nową kadencję powołało w skład Rady Nadzorczej: uchwałą nr 14 Panią Ewę Gułajską, uchwałą nr 15 Pana Stephane Heusdens, uchwałą nr 16 Pana Christophe Delachaux, uchwałą nr 17 Panią Agnieszkę Gułajską oraz uchwałą nr 18 Pana Marka Cynowskiego.

Dodatkowe informacje o powołanych na nową kadencję Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kwestionariusz E Gułajska

Kwestionariusz S Heusdens

Kwestionariusz Ch Delachaux

Kwestionariusz A Gułajska

Kwestionariusz M Cynowski

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 19,27% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,78% głosów ogółem w Spółce.
  2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31 156 376 głosów, co stanowiło 65,76% ogólnej liczby głosów na WZ i 26,55% głosów ogółem w Spółce.
  3. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające 7 094 010 głosów, co stanowiło 14,97% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,05 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Akt Notarialny Rep A 5144_2020